BORD OF ADVISORY MEMBER

MR SHYAM KISHOR SHAKYA
Chairman

GAUTAM BUDDHA COMPUTER SAKSHARTA MISSION